Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné Obchodní Podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen také „VOP“) obchodní společnosti HEVOLTA Czech, s.r.o., Heršpická 1029/11e, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 108 98 514, (dále jen také „prodávající”), ​​upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené podle § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník mezi prodávajícím a spotřebitelem prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře prodávajícího (dále jen „smlouva“ ) a tvoří její nedílnou součást. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese eshop.cz (dále jen „webstránka“, nebo „web“).
 • VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou nebo osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Smlouva, jejíž součástí jsou tyto VOP, se považuje za písemnou smlouvu.

 

 1. REGISTRACE
 • Koupi zboží z webstránky prodávajícího může spotřebitel provést jako registrovaný nebo neregistrovaný uživatel. Výhodou registrace je, že spotřebitel nemusí při každé objednávce opakovaně zadávat své osobní údaje a adresu na doručování.
 • Registrovat se může fyzická osoba, která je starší 16 let.
 • Spotřebitel se může registrovat prostřednictvím registračního formuláře na webstránce (dále jen registrační formulář). Je třeba, aby spotřebitel v registračním formuláři uvedl všechny v něm uvedené údaje, tedy jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu pro doručování objednaného zboží a vytvořil si přihlašovací heslo. Informace zadané spotřebitelem v registračním formuláři musí být pravdivé a aktuální. V případě, že se údaje spotřebitele změní, bude mít možnost je kdykoli změnit v administračním rozhraní.
 • Přístup k účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, o kterých se tímto spotřebitel zavazuje zachovávat mlčenlivost a chránit je před použitím nebo zneužitím jakýmikoli třetími osobami.
 • Prodávající má právo ověřit si jakékoli a všechny údaje, které spotřebitel uvede v registračním formuláři. Pokud prodávající zjistí, že spotřebitelem zadané údaje v registračním formuláři jsou neaktuální, neexistující nebo klamavé, případně, že spotřebitel účet nevyužívá po dobu více než 24 měsíců nebo poruší své povinnosti nebo naše práva ze smlouvy, prodávající si vyhrazuje právo provést deaktivaci uživatelského účtu spotřebitele.

 

 1. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY
 • Po výběru zboží na webstránce a potvrzení svého výběru stisknutím tlačítka „Přidat do košíku“ bude spotřebitel přesměrován do objednávkového formuláře (dále jen objednávkový formulář). Je třeba, aby spotřebitel v objednávkovém formuláři uvedl všechny údaje (resp. zvolil příslušnou volbu v objednávkovém formuláři), tedy jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu na doručování spotřebitelům objednaného zboží, údaje o způsobu úhrady ceny za zboží a způsobu doručení zboží, případně slevový kód nebo kupon. V případě, že je spotřebitel registrovaným zákazníkem, je třeba, aby se přihlásil.
 • Po volbě způsobu platby bude spotřebitel přesměrován na stránku, kde jsou shrnuty všechny údaje objednávky spotřebitele. Prodávající žádá spotřebitele, aby zkontroloval a případně opravil jakékoli chybné údaje uvedené v objednávce stisknutím tlačítka „Upravit“. V případě, že jsou všechny spotřebitelem zadané údaje správné, objednávku odešle stisknutím tlačítka „Objednat s povinností platby“.
 • Po odeslání objednávky prodávající doručí spotřebiteli, na jím zadaný e-mail, potvrzení objednávky. Doručení potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího neznamená uzavření smlouvy. Po doručení potvrzení o přijetí objednávky dochází k ověření dostupnosti zboží ze strany prodávajícího a smlouva je uzavřena až závazným akceptováním návrhu na uzavření smlouvy ze strany prodávajícího ve formě e-mailového potvrzení, že je zboží připraveno k vyzvednutí, resp. že byl odeslán k doručení.
 • Náklady, které spotřebiteli vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku (například telefon nebo internet) pro uskutečnění objednávky, si hradí spotřebitel sám, přičemž tyto jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které spotřebitel používá.
 • Objednávku, jakož i smlouvu, prodávající archivuje nejméně po dobu 2 let, nejdéle však po dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění. Objednávka ani smlouva nikdy nebudou zpřístupněny nezúčastněným třetím stranám (kromě zaměstnanců a subdodavatelů prodávajícího v potřebném rozsahu nebo pokud prodávajícímu vyplývá povinnost zveřejnit tyto dokumenty z příslušných právních předpisů). V případě potřeby prodávající spotřebiteli na žádost smlouvu kdykoli zašle.
 • Spotřebitel je oprávněn koupit jen takové množství zboží, které odpovídá běžné potřebě. Zboží koupené prostřednictvím webstránky prodávajícího není určeno k dalšímu prodeji. Pokud si spotřebitel objedná nebo koupí takové množství zboží, které neodpovídá běžné potřebě nebo podle jemu dostupných informací prodávající usoudí, že spotřebitelem objednané zboží bude použito k dalšímu prodeji, prodávající má právo objednávku spotřebitele zrušit, případně, pokud již došlo k uzavření smlouvy, prodávající má právo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy prodávajícím, si spotřebitel a prodávající vrátí všechna vzájemně poskytnutá plnění.
 • Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 ods. 3 zákona číslo 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. K zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o koupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně k jejím vlastním účelům. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A SLEVY
 • Kupní cena zboží je uvedena na webstránce jako konečná cena, tzn. cena zboží včetně DPH a jiných případných daní a poplatků, přičemž tato cena nezahrnuje cenu za dopravu, poplatky za platbu na dobírku, poplatky provozovatele platební brány a jiné poplatky, které spotřebiteli budou zvlášť sděleny při vyplňování objednávky (každopádně, před jejím odesláním).
 • Odesláním objednávky spotřebitel potvrzuje, že byl seznámen s tím, že podmínkou dodání zboží je zaplacení kupní ceny, případně jiných poplatků, jejichž konečná výše bude spotřebiteli oznámena před odesláním objednávky.
 • Spotřebitel tímto bere na vědomí, že v případě, je-li na webstránce uvedena cena za zboží, která je zcela zjevně vadná, prodávající má právo od smlouvy odstoupit a to i poté, co byl spotřebiteli doručen e-mail potvrzující, že objednávka spotřebitele je připravena k vyzvednutí, resp. že zboží bylo odesláno k doručení. V takovém případě bude prodávající spotřebitele neprodleně informovat o vzniklé situaci. O zcela zjevnou vadu v uvedené ceně půjde například v případě, že: (i) cena zboží je na první pohled nesprávná (nezohledňuje nákupní cenu), (ii) v ceně zboží chybí nebo je navíc číslice nebo je posunuta desetinná čárka, nebo (iii ) sleva na zboží je vyšší než 50% a zároveň není na webstránce zboží označeno symbolem marketingové kampaně nebo výprodeje. V případě pochybností o výši ceny zboží, prodávající žádá spotřebitele, aby jej neprodleně kontaktovala prodávající spotřebiteli správnost ceny potvrdí. Tímto ustanovením není dotčeno právo spotřebitele odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve smyslu podmínek uvedených v těchto VOP.
 • Všechny akce a slevy na zboží prodávajícího jsou platné, pokud není u konkrétního zboží uvedeno jinak. Případné slevy z ceny zboží nelze kombinovat (tj. nelze uplatnit dvě nebo více slev na jedno zboží a/nebo objednávku). Na akci nebo slevu se mohou uplatnit dodatečné podmínky (např. délka platnosti), které mohou být spotřebiteli prodávajícím komunikovány zvlášť, ať už v rámci marketingové komunikace týkající se takové akce nebo slevy nebo jinak a tyto dodatečné podmínky tvoří nedílnou součást těchto VOP, přičemž v případě, je-li rozpor mezi těmito VOP a takovými dodatečnými podmínkami, přednost mají podmínky uvedené ve zvláštních podmínkách akce nebo slevy. Pro zamezení jakýchkoliv pochybností, v případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy, nebo vrátí zboží zakoupené v akční ceně, se slevou nebo s využitím jakéhokoli kupónu, takovou akci, slevu nebo kupón nelze použít k zakoupení dalšího zboží, pokud již prodávající akci nebo slevu neposkytuje nebo pokud platnost kuponu vypršela.

 

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY
 • Cenu zboží, jakož i jakékoli náklady související se spotřebitelem zvoleným způsobem platby nebo doručení, může spotřebitel na základě vlastního rozhodnutí uhradit jedním z následujících způsobů:
 1. bezhotovostně platbou kartou (prostřednictvím platebního rozhraní VÚB CardPay);
 2. v hotovosti při převzetí zboží na spotřebitelem určeném místě.
 • Kupní cena je splatná:
 1. odesláním objednávky v případě, že si spotřebitel zvolil jako způsob úhrady kupní ceny bezhotovostní úhradu podle článku 5.1 a), přičemž spotřebitelova povinnost uhradit kupní cenu je splněna momentem připsání kupní ceny na účet prodávajícího; nebo
 2. při převzetí zboží v případě, že si spotřebitel zvolil jako způsob úhrady kupní ceny hotovostní úhradu podle článku 5.1 b).
 • Faktura za zboží bude vystavena až poté, co spotřebitel uhradí kupní cenu zboží a bude mu doručena:
 1. fyzicky spolu se zbožím pokud si spotřebitel zvolil jako způsob úhrady kupní ceny bezhotovostní úhradu podle článku 5.1 a); nebo
 2. e-mailem do 48 hodin po doručení zboží, pokud si spotřebitel zvolil jako způsob úhrady kupní ceny hotovostní úhradu podle článku 5.1 b).
 • Pro zamezení jakýchkoliv pochybností, cena za využití služby “platba na dobírku” není zahrnuta v ceně zboží a bude zpoplatněna částkou ve výši, která bude spotřebiteli oznámena po zvolení možnosti „Platba na dobírku“ při vyplňování objednávkového formuláře. Cena za „platbu na dobírku“ je cena za využití platební metody, nikoli poplatek za poštovné či balné.
 • Pro zamezení jakýchkoli pochybností, prodávající faktury bez DPH neposkytuje.

 

 1. PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ
 • Prodávající doručí spotřebiteli zboží prostřednictvím společnosti určené v objednávkovém formuláři (dále jen „doručovatel“). Na doručení se budou vztahovat obchodní podmínky doručovatele.
 • Na webstránce u jednotlivého zboží prodávající uvádí orientační termíny dodání, které nejsou závazné (tak jak je indikováno na webstránce), avšak prodávající udělá vše proto, aby bylo zboží spotřebiteli doručeno v těchto termínech. Bez ohledu na předchozí větu, prodávající doručí spotřebiteli zboží nejpozději v termínu do 40 pracovních dnů. Lhůta k dodání zboží počíná běžet ode dne následujícího po dni, ve kterém bude spotřebiteli doručeno potvrzení objednávky, ne však dříve, než bude na účet prodávajícího připsána kupní cena v případě, je-li tato hrazena podle článku 5.1 a). Při plnění spotřebitelovy objednávky mohou nastat takové skutečnosti, které budou mít vliv na termín dodání spotřebitelem objednaného zboží. O změně termínu dodání bude prodávající spotřebitele neprodleně informovat, přičemž spotřebitelovo právo odstoupit od smlouvy ve smyslu těchto VOP tímto není dotčeno.
 • Spotřebitel je povinen převzít zboží na adrese dodání, kterou uvedl v objednávce v době dohodnuté mezi spotřebitelem a doručovatelem a za podmínek určených doručovatelem.
 • Prodávající si vyhrazuje právo nepřesílat spotřebiteli opakovaně jím nepřevzaté zboží (kromě případů podle článku 6.5), případně zboží, které spotřebitel z jakýchkoli důvodů nepřevzal, přestože doručovatel postupoval podle článku 6.3 výše. V případě, že spotřebitel zboží nepřevezme ani při opakovaném doručení, prodávající má právo odstoupit od smlouvy.
 • Pokud je zboží spotřebiteli doručeno v porušeném nebo poškozeném obalu nebo je zásilka zjevně příliš lehká, prodávající žádá spotřebitele, aby zboží od doručovatele nepřebíral a neprodleně prodávajícímu tuto skutečnost oznámil na telefonním čísle 0800 720 260 nebo e-mailem na info@hevolta.cz.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 • Spotřebitel má právo i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy kdykoli od zadání objednávky (není-li v těchto VOP uvedeno jinak) až do uplynutí 14-ti denní lhůty, která začíná běžet převzetím zboží. Pro účely tohoto článku se zboží považuje za převzaté ze strany spotřebitele: (i) pokud spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převezme všechny části objednaného zboží, nebo (ii) pokud se zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední nebo (iii) je-li dodáváno zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu takového zboží.
 • Právo odstoupit od smlouvy podle článku 7.1 se nevztahuje na zboží, které bylo zhotoveno podle zvláštních požadavků spotřebitele, vyrobené na míru nebo určené zvlášť pro konkrétní jednu osobu. V takovém případě spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy, není-li v tomto bodu VOP uvedeno jinak.
  1. Zbožím zhotoveným podle zvláštních požadavků spotřebitele se rozumí zboží, které prodávající nemá běžně v nabídce e-shopu a spotřebitel sám požádá prodávajícího o úpravu běžně nabízeného zboží či změnu jeho parametrů nebo vlastností,
  2. Zbožím vyrobeným na míru se rozumí zboží, které prodávající vyrábí vysloveně dle požadavku spotřebitele (např. nastříhané elektrické topné fólie),
  3. Zbožím určeným zvlášť pro konkrétní osobu se rozumí zboží, které je přizpůsobeno konkrétnímu zákazníkovi. (Zboží zhotovené podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobené na míru nebo zboží určené zvlášť pro konkrétní jednu osobu dále v těchto VOP jen „Zvláštní zboží“).

Některé zboží se pro účely těchto VOP nepovažuje za Zvláštní zboží (i v případě, že by splňovalo definici Zvláštního zboží dle bodu 7.2.). Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy kdykoli od zadání objednávky až do uplynutí 14-ti denní lhůty, která začíná běžet převzetím zboží. Zboží v podobě spojovacího materiálu se nepovažuje za Zvláštní zboží.

 • Právo odstoupit od smlouvy může spotřebitel u prodávajícího uplatnit dopisem na adresu společnosti nebo e-mailem na info@hevolta.cz, přičemž spotřebitel může využít formuláře na odstoupení od smlouvy, který naleznete v sekci VOP na našem webu. Lhůta pro odstoupení o smlouvy se považuje za zachovanou, jestliže oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle článku 7.1. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, jejíž součástí je i Zvláštní zboží, je spotřebitel povinen provést výběr z možností uvedených ve formuláři pro odstoupení od smlouvy ve smyslu článku 7.4. a).
 • Nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen zaslat zboží zpět prodávajícímu na adresu sídla společnosti nebo je předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Lhůta podle předchozí věty je dodržena, pokud bylo, nejpozději ve 14. den, zboží předáno k přepravě. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese v plném rozsahu spotřebitel.
 1. V případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je i Zvláštní zboží (např. nastříhané elektrické topné fólie) je spotřebitel povinen ve lhůtě podle bodu 7.4. vrátit prodávajícímu zboží jako celek, za účelem, aby prodávající zajistil odborné odstranění Zvláštního zboží od ostatního zboží (tj. například nastříhané elektrické topné folie). Spotřebitel nesmí odstranit ze zboží, které je předmětem odstoupení Zvláštní zboží sám ani prostřednictvím třetí osoby.
 2. V případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, jehož součástí je i Zvláštní zboží, se postupuje podle výběru, který spotřebitel zrealizoval při zasílání zboží zpět prodávajícímu ve formuláři na odstoupení od smlouvy, kdy spotřebitel vyznačí jednu z následujících dvou možností: (i) spotřebitel se vzdává svého nároku na vrácení Zvláštního zboží a současně se spotřebitel vzdává svého nároku na vrácení kupní ceny za takové zboží a souhlasí s likvidací zboží, provedenou prodávajícím; (ii) spotřebitel žádá prodávajícího o vrácení Zvláštního zboží zpět spotřebiteli. Prodávající se zavazuje k odeslání Zvláštního zboží na vlastní náklady spotřebiteli nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Zvláštního zboží ze strany spotřebitele prodávajícímu. O odeslání Zvláštního zboží prodávající informuje spotřebitele e-mailem a zašle mu i číslo ke sledování této zásilky; (iii) V případě podle písm. b) bodu 7.4.2. je spotřebitel také povinen převzít Zvláštní zboží, které mu prodávající vrátí; v případě nepřevzetí zboží se Zvláštní zboží vrátí zpět prodávajícímu, který je oprávněn provést likvidaci obsahu takové zásilky ihned po jejím vrácení (bez jakékoli úložné doby skladování před likvidací). Likvidací Zvláštního zboží zaniká nárok spotřebitele na vrácení takového zboží (bez nároku na vrácení kupní ceny za Zvláštní zboží). Objednatel si je vědomi, že pokud odstoupí od písemně potvrzené objednávky po zákonně stanovené lhůtě, Objednatel uhradí zhotoviteli odstupné ve výši 35 % z Ceny celé ceny objednávky (bez DPH). Na úhradu odstupného podle předchozí věty se automaticky započítává Objednatelem zaplacená část Ceny objednávky (pokud byla v okamžiku odstoupení uhrazena na základě zálohové faktury). Po zaslání zboží objednateli již nelze odstoupit od objednávky dle tohoto odstavce.
 3. V případě, že spotřebitel ve formuláři pro odstoupení od smlouvy nevyznačí jednu z možností podle bodu 7.4. b) (i) nebo (ii), prodávající e-mailem vyzve spotřebitele k uskutečnění výběru. Pokud spotřebitel nevybere jednu z možností podle bodu 7.4. b) (i) nebo (ii) do 3 pracovních dnů ode dne doručení výzvy prodávajícího, postupuje se dle bodu 7.4. b) (i).
 4. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy, předmětem které je i Zvláštní zboží v době, kdy je takové zboží již v procesu výroby nebo již bylo vyrobeno (přičemž o této skutečnosti spotřebitele informuje prodávající e-mailem), je spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy jako celku, jejímž předmětem je i Zvláštní zboží, pouze do uplynutí lhůty 2 pracovních dnů (48 hodin), která začíná běžet dnem doručení potvrzení o přijetí objednávky spotřebiteli. V takovém případě prodávající je povinen vrátit spotřebiteli kupní cenu zboží jako celku, včetně kupní ceny Zvláštního zboží, pokud spotřebitel využil možnosti platby ve smyslu článku 5.1 a). Po uplynutí lhůty 2 pracovních dnů (48 hodin) spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy jako celku ve smyslu článku 7.2 těchto VOP. V takovém případě je prodávající povinen vrátit spotřebiteli provedenou platbu pouze za zboží, které není Zvláštním zbožím (např. nastříhané elektrické topné fólie), pokud spotřebitel takovou platbu provedl ve smyslu článku 5.1. Po vrácení platby podle předchozí věty prodávající e-mailem vyzve spotřebitele k provedení výběru podle článku 7.4. b) bodu (i) nebo (ii). V případě, že si spotřebitel zvolil možnost provedení platby podle článku 5.1 b) (na dobírku), výběr uskutečněný spotřebitelem podle předchozí věty nemá vliv na povinnost spotřebitele zaplatit cenu Zvláštního zboží. Pokud spotřebitel nevybere jednu z možností podle bodu 7.4. b) (i) nebo (ii) do 3 pracovních dnů ode dne doručení výzvy prodávajícího, postupuje se dle bodu 7.4. b) (i). Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení prodávajícího s dodáním Zvláštního zboží.
 • Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Za zacházení se zbožím nad rozsah uvedený v předchozí větě, se bude (mimo jiné) považovat vrácení zboží, které (i) není v originálním obalu, (ii) je bez ochranného pouzdra (pokud bylo součástí dodávky), (iii) je bez příslušenství, které bylo součástí dodávky, (iv) ze kterého byly odstraněny etikety nebo štítky, (v) ze kterého byly odstraněny ochranné prvky (např. nastříhané elektrické topné folie), (vi) je bez návodu k použití nebo jiných přiložených informací. Prodávající doporučuje spotřebiteli pojistit zásilku, kterou bude zboží doručovat zpět prodávajícímu. V případě, že je předmětem smlouvy i Zvláštní zboží, spotřebitel nesmí sám nebo prostřednictvím třetí osoby odstraňovat ze zboží Zvláštní zboží (např. nastříhané elektrické topné folie), ale je povinen v případě odstoupení od smlouvy vrátit prodávajícímu zboží jako celek (viz bod 7.4. a).
 • Platby, které od spotřebitele na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní přijal prodávající, spotřebiteli vrátí do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než spotřebitel doručí zboží prodávajícímu nebo prokáže, že zboží zaslal prodávajícímu zpět, přičemž pokud:
 1. spotřebitel cenu zboží uhradil bezhotovostně podle článku 5.1 a), kupní cena mu bude vrácena na účet, ze kterého byla kupní cena uhrazena, pokud spotřebitel písemně nepožádá prodávajícího, aby vrátil kupní cenu na jiný účet; nebo
 2. spotřebitel cenu zboží uhradili na dobírku podle článku 5.1 b), kupní cena bude spotřebiteli vrácena na účet, který uvede v odstoupení od smlouvy nebo prodávajícího o něm informujete později v písemné podobě.
 • Platby, které má prodávající vrátit spotřebitele podle článku 7.6 prodávající sníží o:
 1. dodatečné náklady na doručení zboží, pokud si spotřebitel výslovně zvolí jiný způsob doručení zboží, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím (dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený ze strany prodávajícího);
 2. částku odpovídající snížení hodnoty zboží ve smyslu článku 7.5.
 • Pokud ve smyslu těchto VOP a zákona spotřebitel odstoupí od smlouvy platně, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, pokud taková existuje.
 • Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy kdykoli před doručením zboží, nastane-li taková skutečnost mimo kontrolu prodávajícího, že nebude možné spotřebiteli dodat objednané zboží za podmínek stanovených v objednávce a/nebo v těchto VOP. O této skutečnosti bude prodávající neprodleně informovat spotřebitele e-mailem nebo telefonicky na e-mail a/nebo telefonním čísle, které uvedl v objednávkovém formuláři. Ve lhůtě 14 dnů po odstoupení od smlouvy prodávající vrátí spotřebiteli veškeré platby, které od spotřebitele na základě smlouvy, nebo v souvislosti s ní, obdržel.

 

 1. ZÁRUKA A REKLAMACE
 • Na veškeré zboží zakoupené na webstránce poskytuje prodávající spotřebiteli záruku v trvání 24 měsíců, která začíná běžet dnem, kdy zboží spotřebitel převezme.
 • Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou spotřebitel zboží nemohlo používat z důvodu jeho záruční opravy.
 • Záruka se nevztahuje na vady, které na zboží vznikly:
 1. mechanickým poškozením zboží spotřebitelům;
 2. použitím zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí;
 3. jiným než běžným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží;
 4. poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo použitím v rozporu s podmínkami použití výrobce zboží, obecnými zásadami nebo technickými normami;
 5. poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi;
 6. poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením;
 7. neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm nebo jiným zásahem vyšší moci; a
 8. úpravou zboží ze strany jiného subjektu než je prodávající nebo jím pověřená osoba.

Pro zamezení jakýchkoli pochybností, záruka se nevztahuje na běžné opotřebování zboží (nebo jeho částí) způsobené používáním.

 • Spotřebitel může uplatnit reklamaci zboží v sídle společnosti.
 • Při reklamaci zboží je spotřebitel povinen doručit prodávajícímu:
 1. samotné reklamované zboží s veškerým příslušenstvím, které bylo spolu se zbožím spotřebiteli doručeno;
 2. fakturu za zboží; a
 3. reklamační dopis, jehož vzor spotřebitel najde v sekci VOP na našem webu a který musí obsahovat: (i) jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mail spotřebitele; (ii) číslo objednávky a datum, kdy bylo zboží spotřebiteli doručeno; (iii) označení reklamovaného zboží (například výrobním číslem); (iv) popis závady na reklamovaném zboží; (v) preferovaný způsob vyřízení reklamace podle článku 8.10; a (vi) vlastnoruční podpis spotřebitele.
 • Pro zamezení jakýchkoliv pochybností, pokud si spotřebitel u prodávajícího objednal zboží (např. elektrické topné folie), které bylo následně doplněno o jiné zboží, které nebylo zakoupeno u prodávajícího (například izolační fólie), spotřebitel je povinen zboží oddělit a doručit prodávajícímu reklamované zboží bez zboží zakoupeného u třetí osoby. Dnem doručení reklamovaného zboží spolu s dokumenty a informacemi podle článku 8.5 začne prodávajícímu běžet lhůta pro vyřízení reklamace spotřebitele.
 • Pokud si spotřebitel objedná více zboží, které je dodáno v jednom celku, nároky z vad týkající se jednoho z těchto zboží nezpůsobují, že by měl spotřebitel nároky z vad i k ostatním zbožím bez vad.
 • Reklamace bude vyřízena pouze ve vztahu k vadám, které spotřebitel označil v reklamačním listu.
 • Prodávající reklamaci vyřídí ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace dle článku 8.6 a v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické ohodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace je spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 • Na základě rozhodnutí spotřebitele, které z následujících práv si uplatní, prodávající určí způsob vyřízení reklamace spotřebitele:
 1. jde-li o odstranitelnou vadu: (i) prodávající vadu bez zbytečného odkladu, včas a řádně odstraní; nebo (ii) vadné zboží nebo součást zboží, pokud se vada týká pouze takové součásti, prodávající na žádost spotřebitele vymění, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady; nebo (iii) vadné zboží nebo součást zboží, pokud se vada týká pouze takové součásti, prodávající na základě vlastního rozhodnutí vymění v případě, že to spotřebiteli nezpůsobí závažné obtíže;
 2. jde-li o neodstranitelnou vadu, která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako věc bez vady nebo o odstranitelnou vadu, pro kterou spotřebitel nemůže zboží řádně užívat z důvodu, že se vada opakuje nebo má zboží větší počet vad: (i) prodávající zboží vymění; nebo (ii) spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy.
 3. jde-li o neodstranitelné vady zboží, spotřebitel má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

Pro zamezení jakýchkoli pochybností, v případě výměny zboží začne na nové zboží běžet záruční doba ode dne převzetí takového nového zboží.

 • Pokud reklamaci zboží spotřebitel uplatní:
 1. během prvních 12 měsíců od koupě, prodávající může reklamaci spotřebitele zamítnout pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení prodávající od spotřebitele nebude vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením. Kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace prodávající poskytne spotřebiteli nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace;
 2. po 12 měsících od koupě a prodávající takovou reklamaci zamítl, v dokladu o vyřízení reklamace uvede, komu může spotřebitel zaslat výrobek k odbornému posouzení. Pokud spotřebitel zašle výrobek na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu, spotřebitel může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
 • Prodávající tímto spotřebitele řádně poučil o jeho právech, která mu vyplývají z § 2169 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. Uzavřením smlouvy spotřebitel potvrzuje, že měl možnost přečíst si podmínky reklamace zboží.
 • O vyřízení reklamace bude prodávající spotřebitele informovat e-mailem, telefonicky a/nebo písemně formou dopisu a zároveň mu o reklamaci vydá písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje spotřebitele bude prodávající zpracovávat za podmínek stanovených v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou stanoveny v sekci VOP na našem webu. Tímto spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s takto stanovenými podmínkami zpracování osobních údajů.

 

 1. ILUSTRAČNÍ OBRÁZKY
 • Uzavřením smlouvy spotřebitel bere na vědomí, že obrázky a fotky zboží na webstránce, jsou ilustrační a ve skutečnosti se může zboží lišit od ilustračních obrázků, přičemž nejčastěji půjde o odlišnost v barvě zboží.
 1. ŘEŠENÍ SPORŮ
 • Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušili jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud však prodávající spotřebiteli, i přes jeho žádost o nápravu, odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 20n zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
 • Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/informace-o-adr/) nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu; je-li pověřeným subjektem profesní komora s povinným členstvím, vykonává působnost v oblasti stanovené jiným zákonem.
 • K podání návrhu na alternativní řešení svého sporu může spotřebitel využít platformu pro řešení sporů online, která je dostupná na webové stránce http: //ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE
 • Kontaktní údaje Prodávajícího:
 1. adresa pro doručování: Heršpická 1029/11e, Štýřice, 639 00 Brno, Česká republika.
 2. adresa elektronické pošty: info@hevolta.cz
 3. telefonní číslo: 0800 720 260
 • Kontaktní údaje orgánu dozoru a dohledu:

 

Česká obchodní inspekce        
Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj   
třída Kapitána Jaroše 1924/5    
602 00 Brno                 
Telefon poradenská linka: +420 222 703 404

 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 • Tyto VOP nabývají vůči spotřebiteli účinnosti dnem uzavření smlouvy.
 • Prodávající je oprávněn jednostranně kdykoliv změnit nebo upravit tyto VOP. Na vztah mezi spotřebitelem a prodávajícím se aplikují VOP platné a účinné v době uzavření smlouvy.
 • Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto tohoto ustanovení se použije ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neefektivnímu ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení VOP. Na ustanovení těchto VOP se v případě pochybností hledí spíše jako na platné než jako na neplatné.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.9.2020.

 

————————–

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 1. Právo odstoupit od smlouvy
  • Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
  • Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
  • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost HEVOLTA Czech, s.r.o., Heršpická 1029/11e, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 108 98 514 na telefonním čísle 0800 720 260 nebo e-mailem na info@hevolta.czformou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
  • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 2. Důsledky odstoupení od smlouvy
  • Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
  • Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Heršpická 1029/11e, Štýřice, 639 00 Brno. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
  • Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

– Adresát:

HEVOLTA Czech, s.r.o., Heršpická 1029/11e, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 108 98 514, tel. číslo 0800 720 260, e-mailem na info@hevolta.cz    

– Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)
– Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

– Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
– Adresa spotřebitele/spotřebitelů
– Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
– Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.